روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 113      آزمایشگاه فیزیک نور رمضان صاحبی 16-14هر هفتهآزمایشگاه فیزیک نور رمضان صاحبی 18-16هر هفته  
کلاس 101آشنایی با مرمت ابنیه سحر مخلصیان 13-8هر هفتهبرنامه نویسی مبتنی بروب مریم طاهرپور 14-12هر هفتهاندیشه اسلامی 2 نعمت اله فیروزی 16-14هر هفتهاندیشه اسلامی 2 نعمت اله فیروزی 18-16هر هفته  
کلاس 102        کاربردکامپیوتر در مدیریت اسدالله ابراهيم زاده 20-16هر هفته
کلاس 103    کامپیوتر گرافیک1 رها همتی 15-12هر هفته مبانی و کاربرد کامپیوتر محسن سعیدی کاخکی 20-16هر هفته
کارگاه 104کاربرد کامپیوتر در معماری شهریار مطلبی 12-8هر هفتهکاربردنرم افزارهای ترسیمی شهریار مطلبی 15-12هر هفته     
کلاس 105کارگاه تخصصی صنایع دستی1 پروانه مختاری 14-8هر هفتهآشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی سحر نجاتیان 17-14هر هفتهصفحه آرائی امیر خالقی 20-17هر هفته
کلاس 106 عکاسی رنگی مسعود توجهی 12-9هر هفتهمبانی گرافیک1 محمد محسن خضری 16-12هر هفته    
کلاس 107ترسیمات هندسی مریم بهاریه 11-8هر هفتهطراحی تحلیلی اشکان رفائی 14-11هر هفتهطراحی و بسته بندی حمیدرضا فلفلانی 20-14هر هفته
کلاس 108کامپیوتر گرافیک2 تکتم ظهوريان 11-8هر هفتهکامپیوتر تخصصی 2 تکتم ظهوريان 15-11هر هفتهکامپیوتر گرافیک1 رها همتی 18-15هر هفته  
کارگاه 110        کارگاه مصالح و ساخت رزیتا احمدیان 19-16هر هفته 
کلاس 111انسان- طبیعت- طراحی محمد ابوترابی 11-8هر هفتهخوشنویسی و طراحی حروف 2 عليرضا بهداني 14-11هر هفتهکارگاه حجم سازی اشکان رفائی 17-14هر هفته   
کلاس 112کارگاه صنایع دستی3 علی آقایی 20-8هر هفته
کارگاه صنایع دستی3 منوچهر آقایی نیت 20-8هر هفته
کلاس 201زبان پیش دانشگاهی حسین کلباسی 10-8هر هفتهزبان حسین کلباسی 12-10هر هفته
انقلاب اسلامی و ریشه های آن سعید رضا میرزا محمدی 12-10هر هفته
اصول حسابداری 3 امین وهاب زاده 14-12هر هفتهفارسی عمومی محمد محمدی 16-14هر هفتهفارسی عمومی محمد محمدی 18-16هر هفته  
کلاس 202مبانی بانکداری و مدیریت بانک فاطمه کبری بطا 10-8هر هفتهزبان خارجی سلمی سادات علوي 12-10هر هفتهزبان خارجی سلمی سادات علوي 14-12هفته زوج
زبان خارجی سلمی سادات علوي 14-12هفته فرد
زبان خارجی سلمی سادات علوي 16-14هر هفتهحسابداری میانه 1 روح الله رحمانی 20-16هر هفته
کلاس 203روانشناسی عمومی پوپک پازند 11-8هر هفتهتنظیم شرایط محیطی 1 اعظم جاودانی 14-11هر هفتهروشهای آماری محمد رضا جودت 16-14هر هفتهروشهای آماری محمد رضا جودت 18-16هفته زوج
روشهای آماری محمد رضا جودت 18-16هفته فرد
روشهای آماری محمد رضا جودت 20-18هر هفته
کلاس 2050انقلاب اسلامی و ریشه های آن طاهره کنعانی 10-8هر هفتهانقلاب اسلامی و ریشه های آن طاهره کنعانی 12-10هر هفته  اصول حسابداری 3 امین وهاب زاده 16-14هر هفتهحسابداری صنعتی 1 امین وهاب زاده 19-16هر هفته 
کلاس 206حسابداری صنعتی 1 امیر شمس 10-8هر هفتهاندیشه اسلامی 1 قدسیه رجحان نژاد 12-10هر هفتهزبان فنی مريم فيض ابادي 14-12هر هفتهدانش خانواده و جمعیت منیرالسادات حسینی 16-14هر هفتهدانش خانواده و جمعیت منیرالسادات حسینی 18-16هر هفته  
کلاس 207شناخت هنر گرافیک1 ازاده نظام دوست 10-8هر هفتهشناخت هنر گرافیک1 ازاده نظام دوست 12-10هر هفتهعکاسی رنگی مسعود توجهی 15-12هر هفتهعکاسی تخصصی 2 مسعود توجهی 19-15هر هفته 
کلاس 208ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت سپيده دقاق 10-8هر هفتهریاضیات پایه سپيده دقاق 12-10هفته زوج
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت سپيده دقاق 12-10هفته فرد
ریاضیات پایه سپيده دقاق 14-12هر هفتهآشنایی با معماری اسلامی فرامرز فدایی 18-14هر هفته  
کلاس 301روش تحقیق فرزانه فدایی 10-8هر هفتهتجزیه و تحلیل آثار گرافیکی شیما جرموزی 12-10هر هفتهاندیشه اسلامی 2 حسن بشارتی 14-12هر هفتهاندیشه اسلامی 2 حسن بشارتی 16-14هر هفته حسابداری دولتی2 مهدی عباسی 20-17هر هفته
کلاس 302فیزیک رمضان صاحبی 10-8هر هفتهفیزیک الکتریسیته و مغناطیس رمضان صاحبی 12-10هر هفتهفیزیک مکانیک رمضان صاحبی 14-12هر هفتهاصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ادریس صالحی 16-14هر هفته تاسیسات مکانیکی و الکتریکی علی آجلیلیان ممتاز 20-17هر هفته
کلاس 303توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهرزاد لطفعلی 10-8هر هفتهتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهرزاد لطفعلی 12-10هفته فرد
سازمان های پولی و مالی بین الملل شهرزاد لطفعلی 12-10هفته زوج
سازمان های پولی و مالی بین الملل شهرزاد لطفعلی 14-12هر هفتهایستایی2 حسین جواهرچی 16-14هر هفتهآشنایی با معماری اسلامی1 افسانه اسلام دوست 19-16هر هفته 
کلاس 304مدیرت مالی(2) سعیده باباجانی 10-8هفته زوجپول و ارز و بانکداری فاطمه کبری بطا 12-10هر هفته حسابداری صنعتی 3 امیر شمس 16-13هر هفتهحسابداری مالی امیر شمس 19-16هر هفته 
کلاس 305کارگاه نقاشی موضوعی3 حمید رضا امامی 16-8هر هفته    
کلاس 306طراحی پایه(1) علیرضا طاهری مقدم 14-8هر هفتهکارگاه طراحی پایه (سطح یک)1 سید طاهر موسوی 19-14هر هفته 
کلاس 307انسان طبیعت طراحی اشکان رفائی 11-8هر هفتهکارگاه نقاشی سطح دو(2) محمد ابوترابی 19-11هر هفته 
کلاس 401ریاضی عمومی امیر صابر 10-8هر هفتهحسابداری صنعتی 1 امیر شمس 12-10هفته فرد
ریاضی عمومی امیر صابر 12-10هفته زوج
ریاضی عمومی امیر صابر 12-10هفته فرد
ریاضی عمومی امیر صابر 14-12هر هفتهمصالح ساختمانی رزیتا احمدیان 16-14هر هفته
کارگاه مصالح و ساخت رزیتا احمدیان 16-14هر هفته
زبان تخصصی نرم افزار محمد رضا محبی 19-16هر هفته 
کلاس 402کارگاه ارتباط تصویری 3 بیتا افخمی 12-8هر هفتهکارگاه ارتباط تصویری 1 بیتا افخمی 16-12هر هفته تصویرسازی فریده نصیب 20-17هر هفته
آتلیه 403  روش تحقیق فرزانه فدایی 12-10هر هفته        
کلاس 404اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ادریس صالحی 10-8هر هفتهاقتصاد1(خرد) ادریس صالحی 12-10هر هفتهاصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ادریس صالحی 14-12هفته فرد
اقتصاد1(خرد) ادریس صالحی 14-12هفته زوج
      
کلاس 405شبیه سازی کامپیوتری راحله محبوب 12-8هر هفتهعکاسی تخصصی 2 کیارنگ علایی 16-12هر هفتهعکاسی تخصصی 1 کیارنگ علایی 19-16هر هفته 
کلاس 406 ترسیم فنی جمشید حاج محمد علی 13-9هر هفته   طراحی معماری1 سید علی رفعتی نژاد 20-16هر هفته
کلاس 407سخت افزار کامپیوتر2 سمانه نوفرستی 10-8هر هفتهزبان ماشین و اسمبلی سمانه نوفرستی 12-10هفته زوج
سخت افزار کامپیوتر2 سمانه نوفرستی 12-10هفته فرد
زبان ماشین و اسمبلی سمانه نوفرستی 14-12هر هفته حسابداری پیشرفته 1 سید مهدی پورحسینی 18-15هر هفتهمباحث جاری در حسابداری سید مهدی پورحسینی 20-18هر هفته
کلاس 408طراحی معماری(4) محمد حامد خاکسار 14-8هر هفته هندسه ترسیمی زهرا مینویی 18-15هر هفته  
کلاس 409طراحی معماری(2) وحید حسین زاده 12-8هر هفتهطراحی معماری(5) مجید ایزدپناه 18-12هر هفته  
کلاس 410مبانی گرافیک1 محمد محسن خضری 12-8هر هفتهطراحی معماری(4) وحید حسین زاده 18-12هر هفته  
کلاس 411خوشنویسی و طراحی حروف 2 عليرضا بهداني 11-8هر هفته کارگاه صفحه آرایی کیمیا منجمی 16-12هر هفتهکارگاه صفحه آرایی کیمیا منجمی 20-16هر هفته
کارگاه 601    مبانی گرافیک(2) مجتبي صابري 16-12هر هفته