روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 100کارگاه نقاشی <منظره>2 محمد ابوترابی 16-8هر هفته    
کلاس 102زبان ماشین و اسمبلی سمانه نوفرستی 10-8هر هفته          
کلاس 103  زبان ماشین و اسمبلی سمانه نوفرستی 12-10هفته زوج
زبان ماشین و اسمبلی سمانه نوفرستی 12-10هفته فرد
زبان ماشین و اسمبلی سمانه نوفرستی 14-12هر هفته      
کارگاه 104طراحی (۱) حمید رضا امامی 13-8هر هفتهنقاشی سطح دو(2) حمید رضا امامی 20-13هر هفته
کلاس 105عکاسی 1 مهدی زابل عباسی 12-8هر هفتهعکاسی 1 مهدی زابل عباسی 16-12هر هفتهکارگاه حجم سازی مجید باروئی 19-16هر هفته 
کلاس 106کارگاه ارتباط تصویری 2 آزیتا رئیسی 12-8هر هفتهکارگاه ارتباط تصویری 1 آزیتا رئیسی 16-12هر هفته    
کلاس 107تکنولوژی و کارگاه گرافیک(1) سپیده صفایی 12-8هر هفتهخوشنویسی و طراحی حروف 2 نعیم قائمی 16-12هر هفته    
کلاس 108کامپیوتر گرافیک1 کیمیا منجمی 11-8هر هفتهکامپیوتر گرافیک1 کیمیا منجمی 14-11هر هفتهکامپیوتر تخصصی 2 تکتم ظهوریان 18-14هر هفته  
کارگاه 109 روشهای پیشرفته چاپ حسن فقیه شجاعی 12-9هر هفتهروشهای پیشرفته چاپ حسن فقیه شجاعی 15-12هر هفتهکارگاه مواد و روشهای ساخت1 حسن فقیه شجاعی 19-15هر هفته 
کلاس 113      آزمایشگاه فیزیک نور سیدمحمد حسینی 16-14هر هفته  آزمایشگاه فیزیک نور سیدمحمد حسینی 20-18هر هفته
کلاس 201آشنایی با معماری معاصر وحید حسین زاده 10-8هر هفته    سازه های فلزی احسان یمینی 16-14هر هفتهسازه های بتونی احسان یمینی 18-16هر هفتهفرایند و روشهای معماری زهرا مینویی 20-18هر هفته
کلاس 202آشنایی با معماری معاصر مریم طلایی 10-8هر هفتهتاریخ و زیباشناسی نقاشی غرب(2) امیراقبال حیدرپور 12-10هر هفته  ریاضی گسسته سمانه نوفرستی 16-14هر هفتهتعمیر و نگهداری ساختمان محمد شجاعی 18-16هر هفتهمدیریت و تشکیلات کارگاهی احسان یمینی 20-18هر هفته
کلاس 203اصول حسابداری 3 امین وهاب زاده 12-8هر هفتهفیزیک مکانیک سیدمحمد حسینی 14-12هر هفتهاندیشه اسلامی2 محمدرضا رنگ آمیز طوسی 16-14هر هفته  اصول سرپرستی محمدعلی پوررجائی 20-18هر هفته
کلاس 205ریاضیات پایه سپیده دقاق 11-8هر هفتهآمار و احتمالات مهندسی سپیده دقاق 13-11هر هفته   تاسیسات مکانیکی و الکتریکی علی آجیلیان ممتاز 18-16هر هفتهمبانی هنرهای تجسمی مجتبی خان قیطاقی 20-18هر هفته
کلاس 206انقلاب اسلامی و ریشه های ان سعید رضا میرزا محمدی 10-8هر هفتهانقلاب اسلامی و ریشه های ان سعید رضا میرزا محمدی 12-10هر هفتهانقلاب اسلامی و ریشه های ان رضا دانشمندی 14-12هر هفتهتاریخ اسلام رضا دانشمندی 16-14هر هفتهاندیشه اسلامی2 حسن بشارتی 18-16هر هفته  
کلاس 207سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی شهرزاد لطفعلی 10-8هر هفتهسازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی شهرزاد لطفعلی 12-10هفته زوج
سیاستهای پولی و مالی شهرزاد لطفعلی 12-10هفته زوج
سیاستهای پولی و مالی شهرزاد لطفعلی 14-12هر هفتهمالیه عمومی شهرزاد لطفعلی 16-14هر هفتهاندیشه اسلامی2 محمدرضا رنگ آمیز طوسی 18-16هر هفته  
کلاس 208  عکاسی 1 شرمین نصیری 14-10هر هفتهحسابرسی1 امین وهاب زاده 16-14هر هفتهحسابرسی1 امین وهاب زاده 18-16هفته فرد  
کلاس 301اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام سعیده باباجانی 11-8هر هفتهمدیریت مالی1 سعیده باباجانی 14-11هر هفتهروش تحقیق در مدیریت محمد ناصری 17-14هر هفتهسیستم های اطلاعاتی در مدیریت محمد ناصری 20-17هر هفته
کلاس 302      تحقیق در عملیات (1) مصطفی خالق زاده 16-14هفته فردتحقیق در عملیات (1) مصطفی خالق زاده 18-16هر هفته  
کلاس 303  زبان خارجی سلما سادات علوی 13-10هر هفته رنگ و ترکیب بندی در هنرهای تصویری ایران امیراقبال حیدرپور 16-14هر هفتهحسابداری دولتی2 مهدی عباسی زرمهری 18-16هفته فردحسابداری دولتی2 مهدی عباسی زرمهری 20-18هر هفته
کلاس 304تحقیق در عملیات (2) مصطفی خالق زاده 10-8هفته فردتحقیق در عملیات (2) مصطفی خالق زاده 12-10هر هفتهروش تحقیق در مدیریت محمد ناصری 14-12هر هفتهاقتصاد1(خرد) ادریس صالحی 17-14هر هفتهمبانی بانکداری و مدیریت بانک ادریس صالحی 19-17هر هفته 
کلاس 308   طراحی تحلیلی فاطمه ذبیحی 14-11هر هفتهکارگاه طراحی پایه1 فاطمه ذبیحی 20-14هر هفته
کلاس 401عکاسی تخصصی 2 مسعود توجهی 12-8هر هفته    فیزیک نور سیدمحمد حسینی 18-16هر هفته  
کلاس 402مبانی گرافیک(2) محمد محسن خضری 12-8هر هفتهطرح عملی جامع حمیدرضا فلفلانی 18-12هر هفته  
آتلیه 403کارگاه صنایع دستی2 هادی خورشیدی 14-8هر هفتهمرمت و نگهداری آثار هنری1 هادی خورشیدی 19-14هر هفته 
کلاس 404  عکاسی تخصصی 2 کیارنگ علایی 14-10هر هفتهعکاسی تخصصی 2 کیارنگ علایی 18-14هر هفته  
کلاس 405  چاپ ماشینی محمدرضا آسمان دره 12-10هر هفته    تاریخ خط ایران و جهان امیراقبال حیدرپور 18-16هر هفته  
کلاس 406  طراحی معماری(5) وحید حسین زاده 15-10هر هفتههندسه ترسیمی زهرا مینویی 18-15هر هفته  
کلاس 407    ریاضی عمومی امیر صابر 15-12هر هفته     
کلاس 408  طراحی معماری(2) مریم طلایی 14-10هر هفتهطراحی معماری۲ مریم طلایی 20-14هر هفته
کلاس 409طراحی فنی ساختمان سید علی رفعتی نژاد 12-8هر هفتهطراحی معماری1 محمد شجاعی 16-12هر هفته    
کلاس 410  درک و بیان معماری2 محسن پارسا 15-10هر هفتهطرح معماری(4) وحید حسین زاده 20-15هر هفته
کارگاه 601عکاسی و گرافیک سعیده عظیمی 12-8هر هفته صفحه آرایی(1) مریم ابراهیمی رحمتی 16-13هر هفته    
کلاس 0تربیت بدنی امید صولت زاده 10-8هر هفتهتربیت بدنی امید صولت زاده 12-10هر هفتهورزش1 امید صولت زاده 14-12هر هفتهورزش1 امید صولت زاده 16-14هر هفته