روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 101عناصر و جزئیات ساختمانی1 ایمان میر شجاعیان حسینی 10-8هر هفتهعناصر و جزئیات ساختمانی1 ایمان میر شجاعیان حسینی 12-10هفته زوج
عناصر و جزئیات ساختمانی1 ایمان میر شجاعیان حسینی 12-10هفته فرد
عناصر و جزئیات ساختمانی1 ایمان میر شجاعیان حسینی 14-12هر هفتهتاریخ اسلام مریم پروازی 16-14هر هفتهتاریخ اسلام مریم پروازی 18-16هر هفته  
کلاس 102  برنامه سازی پیشرفته2 حسین سلامی 14-10هر هفتهایجاد بانکهای اطلاعاتی حسین سلامی 18-14هر هفته  
کلاس 105اصول دیزاین احمد ابراهیمی پور 11-8هر هفتهتکنولوژی و کارگاه گرافیک(2) ملیکا رحمتیان 15-11هر هفتهتکنولوژی و کارگاه گرافیک(2) ملیکا رحمتیان 19-15هر هفته 
کلاس 106   دوباره سازی کار اساتید لاله خرازیان 14-11هر هفتهطرح عملی جامع(ارتباط تصویری) نادیا جاودانی یکتا 20-14هر هفته
کلاس 107      ارتباط تصویری تخصصی1(گرافیک رسانه های چاپی) مسعود شاکری 17-14هر هفته   
کارگاه 109      چاپ دستی 2 غلامرضا صحراگرد 17-14هر هفته   
کارگاه 110کارگاه قلمزنی (2) مرجان خادمی راد 14-8هر هفتهکارگاه قلمزنی (2) مرجان خادمی راد 20-14هر هفته
کلاس 111طراحی تخصصی درتصویرسازی نسرین محمدزاده 11-8هر هفته   مقدمات طراحی معماری(2) مریم طلایی 20-14هر هفته
کلاس 112کارگاه ساخت زیورآلات دیبا رضوی 14-8هر هفتهکارگاه ساخت زیورآلات دیبا رضوی 20-14هر هفته
کلاس 201تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی زینب نصر اصفهانی 10-8هر هفتهنظارت چاپ حسین رضازاده 12-10هر هفتهرنگ و ترکیب بندی در هنرهای تصویری ایران مهران گلستان 14-12هر هفتهارتباط شناسی محمود شهیدی 17-14هر هفتهارتباط شناسی محمود شهیدی 20-17هر هفته
کلاس 202    حقوق بازرگانی بین المللی حمید قلی زاده 14-12هفته زوجحقوق بازرگانی بین المللی حمید قلی زاده 16-14هر هفته    
کلاس 203روش تحقیق در ارتباط تصویری مجید حیدری 10-8هر هفته          
کلاس 206آشنایی با مرمت ابنیه سحر مخلصیان 13-8هر هفته       
کلاس 207حسابداری پیشرفته 2 مهدی فخریان 10-8هر هفتهحسابداری پیشرفته 2 مهدی فخریان 12-10هفته فرد
حسابداری صنعتی 3 مهدی فخریان 12-10هفته زوج
حسابداری صنعتی 3 مهدی فخریان 14-12هر هفته      
کلاس 208شناخت هنر گرافیک2 فرزانه فدایی 10-8هر هفتهروش تحقیق فرزانه فدایی 12-10هر هفته        
کلاس 301نظارت چاپ حسین رضازاده 10-8هر هفتهسمینار(مباحث بین رشته) علیرضا کریمی 12-10هر هفتهسمینار(مباحث بین رشته) علیرضا شیخی 14-12هر هفته      
کلاس 302ریاضی پیش دانشگاهی سمیرا نوفرستی 10-8هر هفتهنقش و نقاشی دیواری در ایران و جهان اسلام زینب نصر اصفهانی 12-10هر هفته
برنامه ریزی و توسعه شهرزاد لطفعلی 12-10هر هفته
برنامه ریزی و توسعه شهرزاد لطفعلی 14-12هفته فرد
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها شهرزاد لطفعلی 14-12هفته زوج
      
کلاس 304تحقیق در عملیات (2) سید مصطفی خالق زاده 10-8هر هفتهتحقیق در عملیات (1) سید مصطفی خالق زاده 12-10هفته زوج
تحقیق در عملیات (2) سید مصطفی خالق زاده 12-10هفته فرد
تحقیق در عملیات (1) سید مصطفی خالق زاده 14-12هر هفته      
کلاس 305طراحی پایه 2 محمد محسن خضری 14-8هر هفته      
کلاس 306کارگاه نقاشی1 مسعود رستگار 14-8هر هفته      
کلاس 402کارگاه گل و مرغ سازی عطااله شاکري 14-8هر هفته      
کلاس 404حکمت هنر اسلامی علیرضا کریمی 10-8هر هفتهتجزیه و تحلیل هنرهای بصری2 مجید حیدری 12-10هر هفتهکاربرد تئوری تصمیم گیری مصطفی فرخی 14-12هر هفته      
کلاس 405سمینار(مباحث بین رشته) مهران گلستان 10-8هر هفته  هنر و تمدن اسلامی علیرضا کریمی 14-12هر هفته      
کلاس 406   اصول دیزاین احمد ابراهیمی پور 13-11هر هفته       
کلاس 407هنرکتاب آرایی در آسیای میانه ناهید شریفان 10-8هر هفته
ترسیم فنی شيما سعيدي نامقي 12-8هر هفته
مدیریت تولید سمیه محبی 12-10هر هفتهمدیریت تولید سمیه محبی 14-12هر هفته      
کلاس 408طراحی معماری(3) وحید وحدت 12-8هر هفته        
کلاس 409طرح معماری(2) هادی متولی حقیقی 14-8هر هفته      
کلاس 411پروژه تصویرسازی آموزشی-علمی(2) محمد رضا نوروزی 14-8هر هفته      
کلاس 205طراحی پایه فاطمه ذبيحي 14-8هر هفتهحسابداری و حسابرسی دولتی علی حسامی 18-14هر هفته