روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 101    صحافی و جلدسازی علیرضا حسامی 14-12هفته فرد
صحافی و جلدسازی مهدی اشراقی 14-12هفته زوج
      
کلاس 102کاربردکامپیوتردرحسابداری3 سمیرا نوفرستی 11-8هر هفتهکاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری سمیرا نوفرستی 14-11هر هفته  آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی محمد رضا محبی 20-16هر هفته
کلاس 103برنامه سازی پیشرفته1 سمانه نوفرستی 10-8هر هفتهبرنامه سازی پیشرفته1 سمانه نوفرستی 12-10هفته فردبرنامه سازی سیستم حسین سلامی 14-12هر هفته  آزمایشگاه معماری کامپیوتر سامان رسولی فر 18-16هفته زوجآزمایشگاه معماری کامپیوتر سامان رسولی فر 20-18هر هفته
کارگاه 104نقاشی دیجیتال و اینترنت زینب نصر اصفهانی 14-8هر هفته   کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری مجتبی طاهری 20-17هر هفته
کلاس 105   کاربردخط در گرافیک ماندانا پوررجایی 14-11هر هفتهخوشنویسی و طراحی حروف 1 مهدی درویشی 18-14هر هفته  
کلاس 107طراحی (۲) فاطمه ذبیحی 14-8هر هفتههندسه مناظر و مرایا فاطمه ذبیحی 17-14هر هفته   
کلاس 108کاربرد رایانه در موسیقی سیامک برقی 10-8هر هفتهکامپیوتر تخصصی 2 طیبه رضوانی امان محمد 14-10هر هفته      
کارگاه 109   روشهای پیشرفته چاپ غلامرضا صحراگرد 14-11هر هفتهچاپ سیلک اسکرین زینب نصر اصفهانی 17-14هر هفته   
کلاس 111طراحی معماری(3) وحید وحدت 14-8هر هفتهطراحی گرافیک محیطی مهدی محمدنژاد 20-14هر هفته
کلاس 112کارگاه تخصصی صنایع دستی2 منوچهر آقایی نیت 14-8هر هفته      
کلاس 201اصول حسابداری (۱) علی تقوی مقدم 12-8هر هفتههنر و تمدن اسلامی علیرضا کریمی 14-12هر هفتهمطالعات فرهنگ عامه و میراث شفاهی مهدی ستودیان 18-14هفته زوج
مطالعات تطبیقی هنر (۱) مهدی صحراگرد 18-14هفته فرد
  
کلاس 202تحقیق در عملیات 2 سمیرا کیوان پور 11-8هر هفته مطالعات تطبیقی هنر (۱) علیرضا شیخی 14-12هر هفتهمباحث جاری در حسابداری مسعود خطیبی 16-14هر هفته    
کلاس 203  پایگاه داده ها حسین سلامی 12-10هر هفتهمدیریت منابع انسانی سید رضا حقی 14-12هر هفتهبرنامه سازی سیستم حسین سلامی 16-14هر هفتهحسابداری پیشرفته 1 مهدی فخریان 18-16هر هفتهحسابداری پیشرفته 1 مهدی فخریان 20-18هفته فرد
کلاس 205  شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری سمانه نوفرستی 12-10هفته زوجسخت افزار کامپیوتر2 سمانه نوفرستی 14-12هر هفتهتجزیه و تحلیل و نقدآثارنقاشی علیرضا کریمی 16-14هر هفتهحکمت و هنر اسلامی علیرضا کریمی 18-16هر هفته  
کلاس 206  حقوق تجارت عقیل رفیعی 12-10هر هفتهحقوق تجارت عقیل رفیعی 14-12هفته زوجحقوق بازرگانی بین المللی حمید قلی زاده 16-14هفته زوج    
کلاس 207     حسابداری پیشرفته ۲ روح الله رحمانی 16-13هر هفتهسخت افزار کامپیوتر2 سمانه نوفرستی 16-14هر هفتهحسابداری و حسابرسی دولتی علی حسامی 20-16هر هفته
کلاس 208سیاستهای پولی و مالی شهرزاد لطفعلی 11-8هر هفتهتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهرزاد لطفعلی 14-11هر هفته      
کلاس 301  مدیریت مالی (1) از منظر اسلام سمیه محبی 12-10هر هفتهاقتصاد خرد سمیه محبی 14-12هفته زوج
مدیریت مالی (1) از منظر اسلام سمیه محبی 14-12هفته فرد
اقتصاد خرد سمیه محبی 16-14هر هفتهمدیریت منابع انسانی پیشرفته سمیه محبی 18-16هر هفته  
کلاس 302    حسابداری میانه (۱) مهدی فخریان 16-12هر هفته  زبان تخصصی پیش نیاز فرید آقاجانی 20-18هر هفته
کلاس 303حسابداری میانه مهدی فخریان 12-8هر هفته    حسابداری مالیاتی مسعود خطیبی 18-16هر هفته  
کلاس 304  حسابداری میانه 2 مسعود خطیبی 14-10هر هفتهحسابداری دولتی2 علی تقوی مقدم 17-14هر هفته   
کلاس 306نقاشی موضوعی جمال عرب زاده 16-8هفته زوج    
کلاس 307نقاشی موضوعی جمال عرب زاده 16-8هفته زوج    
کلاس 308کارگاه نقاشی مسعود رستگار 14-8هر هفته      
کلاس 309  هماهنگی اصوات(هارمونی)(۲) آزیتا مومن زاده 12-10هر هفتهپیانوی عمومی(۱) آزیتا مومن زاده 14-12هر هفته      
کلاس 401حکمت هنر اسلامی راحله فدوی 10-8هر هفتهروش مقاله پردازی در هنرهای اسلامی علیرضا شیخی 12-10هر هفتهرمز و نماد در هنرهای اسلامی ایران امیراقبال حیدرپور 14-12هر هفته
سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای پیش از اسلام ایران امیراقبال حیدرپور 14-12هر هفته
سمینار در مسایل بازاریابی احمد شعرباف 16-14هر هفتهروش تحقیق در هنر محمود شهیدی 18-16هر هفته  
کلاس 402طراحی نشانه هادی عزیزی فر 14-8هر هفتهخوشنویسی و طراحی حروف 1 علیرضا بهدانی 18-14هر هفته  
آتلیه 403طراحی معماری(2) ایمان میر شجاعیان حسینی 14-8هر هفتهصفحه آرایی(1) ساعد مشكی 17-14هفته فرد
صفحه آرایی(1) مهدی اشراقی 17-14هفته زوج
   
کلاس 404مدیریت استراتژیک سید رضا حقی 10-8هر هفتهمدیریت استراتژیک سید رضا حقی 12-10هفته فرد
مدیریت منابع انسانی سید رضا حقی 12-10هفته فرد
روش تحقیق پیشرفته علی تقوی مقدم 14-12هر هفتهاقتصاد سنجی شهرزاد لطفعلی 16-14هر هفتهحسابداری مدیریت روح الله رحمانی 19-16هر هفته 
کلاس 405مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی علیرضا کریمی 10-8هر هفتهآرای متفکران در باب هنر (۲) (زیبایی شناسی) راحله فدوی 12-10هر هفته  روش تحقیق لاله خرازیان 16-14هر هفته  حقوق بازرگانی بین الملل حمید قلی زاده 20-18هر هفته
کلاس 406طراحی معماری(5) وجیهه ملائی شمس 12-8هر هفتهبرداشت از بناهای تاریخی علی آدینه 16-12هر هفته    
کلاس 407    مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات علی مختاری 14-12هر هفتهمدیریت استراتژیک سید رضا حقی 16-14هر هفته
مدیریت استراتژیک پیشرفته سید رضا حقی 16-14هر هفته
 سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار علی تقوی مقدم 19-17هر هفته 
کلاس 408طراحی هویت بصری علیرضا حسامی 14-8هر هفته
طرح عملی جامع(ارتباط تصویری) علیرضا حسامی 14-8هر هفته
کارگاه ارتباط تصویری6 علیرضا حسامی 14-8هر هفته
طراحی معماری(2) مریم طلایی 20-14هر هفته
کلاس 409خوشنویسی و طراحی حروف 2 مهدی درویشی 12-8هر هفتهارتباط تصویری تخصصی2(رسانه های الکترونیک و چندرسانه ای) احمد ابراهیمی پور 14-12هر هفتهارتباط تصویری تخصصی2(رسانه های الکترونیک و چندرسانه ای) احمد ابراهیمی پور 16-14هر هفته    
کلاس 410طراحی نوشته فارسی محمد محسن خضری 11-8هر هفتهخوشنویسی و طراحی حروف 2 محمد محسن خضری 15-11هر هفتهترسیم فنی شیما سعیدی نامقی 19-15هر هفته 
کلاس 411کاربردخط در گرافیک ماندانا پوررجایی 11-8هر هفته ارتباط تصویری تخصصی2(رسانه های الکترونیک و چندرسانه ای) مهناز ذاکرتولائی 14-12هر هفتهارتباط تصویری تخصصی2(رسانه های الکترونیک و چندرسانه ای) مهناز ذاکرتولائی 16-14هر هفته    
کارگاه 601تصویرسازی کتابهای کودکان و نوجوانان(1) علی بوذری 14-8هفته زوج
تصویرسازی فرهنگی(1) محمد رضا نوروزی 14-8هفته فرد
  گرافیک و هنرجدید ساعد مشكی 20-16هفته فرد
گرافیک و هنرجدید مهدی اشراقی 20-16هفته زوج
کلاس 500تربیت بدنی امید صولت زاده 10-8هر هفتهتربیت بدنی امید صولت زاده 12-10هر هفتهورزش1 امید صولت زاده 14-12هر هفتهورزش1 امید صولت زاده 16-14هر هفته    
کلاس 0   تحقیق در عملیات (2) سمیرا کیوان پور 14-11هر هفته